fbpx

Algemene verkoopvoorwaarden

gevestigd en kantoorhoudende te (1329 BB) Almere, aan de Rondebeltweg 22, zoals gedeponeerd bij de Kamer en Koophandel van Almere. Registratienummer: 390.47.256

ARTIKEL 1 – DE TOEPASSELIJKHEID:

 1. Alle offertes en uitgebrachte tenders vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op leveranties, welke door Pont worden uitgevoerd op verzoek van derden.
 3. Voorwaarden van de koper en de voorwaarden van aanbestedingen worden niet beschouwd als enig onderdeel van de onderhavige overeenkomst, tenzij Pont uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze termen en voorwaarden in de opdrachtbevestiging.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN:

 1. Alle aanbiedingen door of vanwege Pont gedaan, zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt eerst geacht te zijn tot stand gekomen, wanneer Pont deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Alle aanbiedingen worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de aanbieding anders vermeldt.
 3. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de schriftelijke bevestiging door Pont.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Pont deze schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Pont behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen. Deze blijven eigendom van Pont en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pont door de wederpartij niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van Pont dienen deze onverwijld aan Pont te worden teruggezonden. Door Pont in afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, gewicht, capaciteit, of resultaten binden Pont niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Pont zijn gegarandeerd; overigens worden deze opgaven geacht bij benadering te zijn verstrekt.

ARTIKEL 3 – TOLERANTIES:

 1. Opdrachten worden door Pont uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd met inachtneming van door Pont genormaliseerde toleranties, voor wat betreft afmetingen en inhoud. Op aanvraag van de koper zal informatie omtrent de genoemde toleranties aan de koper worden verstrekt. Indien een dergelijke aanvraag niet voor het tot stand komen van de overeenkomst bij Pont wordt gedaan, is de koper akkoord met bovenstaande toepasselijkheid van bovenstaande toleranties.
 2. Pont staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Pont kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 4 – GELEVERDE HOEVEELHEDEN:

De toelaatbare afwijking van de geleverde hoeveelheid bedraagt maximaal 5%.

ARTIKEL 5 – PRIJSWIJZIGINGEN:

Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van aanbieding en die der levering materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, van elektriciteit en brandstoffen, van onderdelen die door Pont van derden worden betrokken, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtprijzen of assurantiepremiën een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van valuta risico’s, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten ten gevolge hebben, die niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, of indien enige andere omstandigheid die als grondslag voor de prijsberekening heeft gediend aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is Pont gerechtigd de bij aanneming der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT/OPSCHORTING:

Indien nakoming der overeenkomst ten gevolge van de overmacht redelijkerwijze niet of niet tijdig van Pont verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar redelijke keuze bij enkele schriftelijke kennisgeving, hetzij de nakoming voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst, voorzover wettelijk mogelijk, op enig tijdstip gedurende de overmachtsituatie, voorzover nog niet uitgevoerd

of voorzover de goederen nog niet verzendklaar gereed staan, te annuleren, c.q. te ontbinden. Als overmacht zal o.a. gelden oorlog, de dreiging van oorlog, burgeroorlog, natuurrampen, opstand, staking, brand epidemieën gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen of machines, zowel in het bedrijf van Pont zelf, als bij derden van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, alsmede alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Pont ontstaan, een en ander onverlet de omstandigheden welke op grond van de Wet tot overmacht kunnen worden gerekend.

ARTIKEL 7 – LEVERING/VERZENDING:

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering FCA, Almere Nederland, overeenkomstig de Incoterms die in werking is getreden op het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten.
 2. Verzendingen met een netto-factuurwaarde van minder dan € 450,– geschieden ongefrankeerd, resp. tegen berekening van de vrachtprijs en behandelingskosten. Extra kosten voor expresse of postpakket-zendingen worden steeds in rekening gebracht.
 3. Leveringstijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn, mits binnen redelijke grenzen, zal geen aanleiding kunnen zijn tot het annuleren van orders, c.q. het ontbinden van de overeenkomst, of tot vergoeding van de door de overschrijding van de leveringstermijn ontstane kosten of schade. In elk geval kan de leveringstermijn door Pont worden verlengd met een periode, gedurende welke de koper met een zijner/harer verplichtingen jegens Pont in verzuim is, zulks onverminderd al de verdere rechten van Pont jegens de koper op grond van diens verzuim.
 4. Pont is bevoegd een order in haar geheel, dan wel na successievelijk beschikbaar komen der zaken in gedeelten te leveren. Indien Pont in gedeelten levert, is Pont gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 8 – RECLAMES/AANSPRAKELIJKHEID:

 1. Reclames over onjuiste uitvoering van opdrachten moeten binnen 14 dagen na ontvangst der zaken schriftelijk in Pont bezit zijn, bij gebreke waarvan Pont zich het recht voorbehoudt deze zonder meer af te wijzen. De zaken waarop de reclame betrekking heeft, moeten ter beschikking van Pont worden gehouden.
 2. Indien de geleverde zaken materiaal- of fabricagefouten of voor rekening van Pont komende beschadigingen mochten vertonen, zal Pont voor vervanging hiervan of, indien vervanging niet op redelijk korte termijn mogelijk is, voor vergoeding van de factuurwaarde zorgdragen.
 3. Koper verplicht zich de goederen te testen op geschiktheid voor het beoogde gebruik.
 4. De aansprakelijkheid van Pont is beperkt tot kosteloze vervanging van een gebrekkig goed. Koper vrijwaart Pont voor alle aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit het gebruik van door Pont aan koper geleverde goederen. Pont betrekt de goederen van derden en verleent daarop niet meer garantie, dan door haar leveranciers aan Pont wordt gegeven.
 5. Pont is van elke aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren, indien de koper niet op stipte wijze zijn betalings- en of andere verplichtingen is nagekomen.

ARTIKEL 9 – VORMEN:

Alle in opdracht van de koper door of voor Pont vervaardigde tekeningen, monsters, modellen, mallen, matrijzen en ander materieel -hierna tezamen te noemen: het materieel- blijven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eigendom van Pont ook indien en voor zover de kosten voor het vervaardigen geheel of gedeeltelijk door de koper zijn of worden gedragen. Het bewaren van het door de koper ter beschikking gesteld materieel geschiedt voor diens rekening en risico. Geen verplichting wordt aanvaard tot verzekering hiervan tegen brandschade, diefstal of andere schade. Alle onderhoud, verandering of vernieuwing hiervan ten behoeve van de koper is voor diens rekening. Na verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de laatste opdracht, heeft Pont het recht naar goeddunken daarover te beschikken, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

ARTIKEL 10 – VERPAKKING:

Speciale verpakkingen op voorschriften van de koper, alsmede kosten, kratten en pallets, worden in rekening gebracht.

ARTIKEL11 – BETALING:

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen; ingebrekestelling is daartoe niet vereist. 3. Ongeacht de wijze van betaling, wordt de betaling niet geacht te hebben plaatsgevonden tot de rekening van Pont volledig en onherroepelijk is gecrediteerd.
 3. In geval van wanbetaling is Pont gerechtigd, onverlet het bepaalde in artikel 13, zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de verkochte goederen wederom tot zich te nemen, onverminderd haar rechten de nakoming van de overeenkomst te vorderen, in beide gevallen met vergoeding van eventuele door Pont geleden schade.
 4. Bij verzuim van tijdige, integrale betaling is de koper Pont over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.
 5. Indien de koper in verzuim is met zijn betaling, is de koper gehouden om buiten de koopsom en de rente daarover te voldoen alle kosten, in inbegrip van incassokosten, welke het gevolg zijn der niet betaling.

ARTIKEL 12 – GEREEDSTAANDE GOEDEREN ANNULERING:

 1. Indien levering op afroep is overeengekomen, behoudt Pont zich het recht voor om, na gereedkoming der productie, alsnog aan koper een uiterlijke termijn voor afname te stellen.
 2. Indien afname niet binnen de overeengekomen, of de in het vorige lid bedoelde uiterlijke termijn geschiedt, is Pont gerechtigd gereedstaande goederen te factureren en betaling daarvan te verlangen, onverminderd het recht van Pont afname te vorderen.
 3. Indien de koper de door Pont schriftelijk bevestigde opdracht zonder toestemming van Pont annuleert, is Pont ontslagen van de verplichting de goederen te leveren, doch is de koper door het enkele feit der annulering gehouden tot vergoeding van al de schade en winstderving van Pont.

ARTIKEL 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD:

 1. Goederen blijven eigendom van Pont totdat deze volledig zijn betaald, voor zover en in de mate dat eigendomsvoorbehoud geldig is volgens de toepasselijke wetgeving van het land in kwestie.
 2. Op verzoek van Pont wordt de koper geacht Pont te helpen bij het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om Ponts titel te beschermen op de goederen in het betrokken land.
 3. Het eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de risico-overdracht, zoals beschreven in de onderhavige leveringsvoorwaarden. De koper is echter gerechtigd om over de goederen te beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
 4. Koper is verplicht Pont onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot Pont nog in eigendom toebehorende goederen. Indien koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, hebben wij het recht op een enkel schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, alsmede de nog lopende orders te annuleren, onverminderd de rechten van Pont op schadevergoeding.

ARTIKEL 14 – EMBALLAGE/MONSTERS, ETC. VAN KOPER:

Breuk, diefstal, verlies of andere schade aan emballage, monsters en/of andere door koper tijdelijk aan Pont ter beschikking gestelde voorwerpen, zijn voor risico van koper.

ARTIKEL 15 – WEDERVERKOOP DOOR KOPER:

 1. Met het sluiten van de koop verplicht de koper zich de goederen zelf te gebruiken en niet in ledige toestand in binnen- of buitenland te verkopen.
 2. Het verhandelen van de goederen is slechts toegestaan aan erkende grossiers.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN:

 1. Op al onze transacties is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Geschillen worden onderworpen aan het oordeel van de voor de vestigingsplaats van Pont bevoegde Nederlandse rechter.

Powered by Atypic