fbpx

Ogólne warunki sprzedaży

Zarejestrowana siedziba: (1329 BB) Almere, Rondebeltweg 22, zgodnie ze zgłoszeniem w rejestrze Izby Handlowej w Almere. Zarejestrowano pod numerem: 390.47.256 KLAUZULA 1 – ZASTOSOWANIE:

 1. Wszystkie wnoszone oferty i oferty przetargowe podlegają deklaracji zastosowania niniejszych standardowych warunków dostaw i płatności w zakresie oferty i jej przyjęcia oraz zawieranych w związku z ofertą umów.
 2. Warunki te mają również zastosowanie do dostaw realizowanych przez firmę Pont na zamówienie podmiotów trzecich.
 3. Warunków i zasad kupującego oraz warunków przetargu nie uznaje się za część tej umowy, chyba że firma Pont wyrazi jednoznaczną zgodę na te warunki i zasady w swoim potwierdzeniu zamówienia.

KLAUZULA 2 – OFERTY:

 1. Żadne oferty składane przez firmę Pont lub w jej imieniu nie powodują powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Umowę uważa się za zawartą wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu oferty przez firmę Pont.
 2. Wszystkie oferty obowiązują przez jeden miesiąc, chyba że w ofercie wskazano inaczej.
 3. Datę pisemnego potwierdzenia przez firmę Pont uznaje się za datę zawarcia umowy.
 4. Wszystkie dodatkowe ustalenia lub poprawki wprowadzone w okresie późniejszym obowiązują wyłącznie po pisemnym ich potwierdzeniu przez firmę Pont.
 5. Firma Pont zachowuje prawa autorskie do wszystkich obrazów, rysunków, szkiców, wzorów, prototypów, modeli, obliczeń i wyliczeń udostępnianych wraz z ofertami lub w innych okolicznościach. Pozostają one własnością firmy Pont i stronie umowy nie wolno ich kopiować ani ujawniać bądź udostępniać żadnym podmiotom trzecim ani wykorzystywać w żaden sposób bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody firmy Pont. Na żądanie firmy Pont należy je bezzwłocznie zwrócić firmie Pont. Wszystkie stwierdzenia w odniesieniu do rozmiaru, wagi, pojemności lub wyników udostępniane przez firmę Pont na obrazach, rysunkach, wzorach, prototypach, modelach, obliczeniach i wyliczeniach lub w dowolny inny sposób nie są wiążące dla firmy Pont, chyba że firma Pont udzieli wyraźnej gwarancji; w tym zakresie stwierdzenia te uznaje się za udostępniane wyłącznie jako przybliżenia.

KLAUZULA 3 – TOLERANCJE:

 1. Zamówienia są wyłącznie przyjmowane i realizowane przez firmę Pont przy należytym przestrzeganiu tolerancji w odniesieniu do wymiarów i zawartości zestandaryzowanych przez firmę Pont. Na żądanie kupującego zostaną mu udostępnione informacje na temat wspomnianych tolerancji. Jeśli firma Pont nie otrzymuje takiego żądania przed zawarciem umowy, przyjmuje się, że kupujący wyraził zgodę za obowiązywanie tych tolerancji.
 2. Firma Pont nie udziela gwarancji przydatności towarów do celów zaplanowanych przez kupującego, nawet jeśli firmę Pont poinformowano o tych celach, chyba że strony zawarły porozumienie o przeciwnych skutkach.

KLAUZULA 4 – WIELKOŚĆ DOSTAW:

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od wielkości dostaw wynosi 5%. KLAUZULA 5 – ZMIANY CEN:

Jeśli w okresie pomiędzy datą oferty i datą dostawy ulegną podwyższeniu ceny materiałów, materiałów eksploatacyjnych i surowców, energii elektrycznej i paliw, części dostarczanych do firmy Pont przez podmioty trzecie, uposażenia, zarobki, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty publiczne, opłaty za przewóz bądź składki reasekuracyjne, włącznie z podwyżką cen materiałów i części w wyniku ryzyka kursowego lub jeśli zostaną ogłoszone środki o określonych konsekwencjach wprowadzane przez rząd, a których nie można uznać za normalne ryzyko handlowe lub jeśli zmienią się istotnie dowolne inne okoliczności będące podstawą ustalonych cen, firma Pont posiada prawo do podwyższenia ceny uzgodnionej w chwili przyjęcia zamówienia przy należytym przestrzeganiu dowolnych przepisów prawnych mających zastosowanie w tym zakresie.

KLAUZULA 6 – SIŁA WYŻSZA/ODROCZENIE:

Jeżeli, z powodu siły wyższej, nie można racjonalnie wymagać od firmy Pont wykonania lub bezzwłocznego wykonania umowy, będzie nam przysługiwać prawo, według naszego racjonalnego uznania oraz wyłącznie na mocy pisemnego powiadomienia, do odroczenia wykonania umowy na okres występowania siły wyższej lub do anulowania bądź rozwiązania umowy w zakresie dozwolonym przez prawo w dowolnej chwili podczas występowania siły wyższej w takim zakresie, w jakim umowa nie została jeszcze wykonana lub w jakim towary nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki. Za siłę wyższą uznaje się na przykład wojnę, zagrożenie wojną, wojnę domową, katastrofy naturalne, bunt, strajk, pożar, epidemię, niedobór surowców, materiałów eksploatacyjnych, narzędzi lub maszyn, zarówno we własnych zakładach firmy Pont, jak i w zakładach podmiotów trzecich, od których musimy pozyskiwać w całości lub części niezbędne materiały lub surowce oraz dowolne inne przypadki powstające nie z winy firmy Pont lub nieobjęte jest sferą odpowiedzialności, jednak bez uszczerbku dla okoliczności, które na mocy prawa można uznać za siłę wyższą.

KLAUZULA 7 – DOSTAWA/WYSYŁKA:

 1. Jeśli nie uzgodniono wyraźnie inaczej, dostawy będą realizowane zgodnie z warunkami FCA, Almere, Holandia, zgodnie z warunkami Incoterms obowiązującymi w chwili zawierania umowy.
 2. Wysyłki o zafakturowanej wartości netto nieprzekraczającej 450 euro będą realizowane „franco siedziba” lub po pokryciu opłat za transport i obsługę. Dodatkowe koszty wysyłek ekspresowych lub paczką pocztową są we wszystkich przypadkach fakturowane.
 3. Terminy dostaw są zawsze przybliżone. Niezrealizowanie dostawy w terminie – w rozsądnych granicach – nie stanowi podstawy do anulowania zamówień lub rozwiązania umowy bądź zwrotu kosztów lub pokrycia szkód wynikających z takiego niezrealizowania dostawy w terminie. W każdym przypadku firma Pont może wydłużyć czas dostawy o okres, podczas którego kupujący nie dotrzymuje swoich zobowiązań wobec firmy Pont, bez uszczerbku dla żadnych innych praw firmy Pont odnośnie kupującego wynikających z takiego niedotrzymania zobowiązań.
 4. Firma Pont ma prawo realizować zamówienia w całości lub częściach wraz ze stopniowym udostępnianiem towarów. Jeśli firma Pont realizuje dostawę w częściach, przysługuje jej prawo do żądania opłacenia faktury za dostawy częściowe, zgodnie z obowiązującymi warunkami płatności.

KLAUZULA 8 – REKLAMACJE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Reklamacje w odniesieniu do niepoprawnej realizacji dostaw należy zgłaszać do firmy Pont w formie pisemnej nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania towarów. W przypadku niespełnienia tego warunku firma Pont zastrzega sobie prawo do całkowitego odrzucenia reklamacji. Towary, których dotyczy reklamacja, należy przechowywać w celu ich udostępnienia firmie Pont.
 2. Jeśli dostarczone towary mają wady materiałowe lub wytwórcze bądź uszkodzenia, których koszty ponosi firma Pont, firma Pont zapewni ich wymianę lub, jeśli wymiana w rozsądnie krótkim czasie jest niemożliwa, zwróci zafakturowaną wartość.
 3. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności towarów do planowanego przeznaczenia.
 4. Odpowiedzialność firmy Pont ogranicza się do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru. Kupujący przejmuje odpowiedzialność firmy Pont za dowolne szkody wynikające z użycia towarów dostarczonych kupującemu przez firmę Pont. Firma Pont zaopatruje się w towary u podmiotów trzecich i nie udziela gwarancji w odniesieniu do tych towarów szerszych niż gwarancje udzielanie firmie Pont przez jej dostawców.
 5. Firma Pont zostanie zwolniona z dowolnych zobowiązań i nie ma obowiązku przyjmować reklamacji dotyczących wad, jeśli kupujący nie wypełnił terminowo zobowiązania do uiszczenia opłat lub innych zobowiązań.

KLAUZULA 9 – MODELE:

Wszystkie rysunki, próbki, modele, wykroje, formy i inne materiały wytworzone przez firmę Pont zgodnie z instrukcjami kupującego (odtąd razem „sprzęt”) pozostają własnością firmy Pont, jeśli wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, również jeśli i w takim zakresie, w jakim koszty ich wytworzenia są lub będą w całości lub części pokryte przez kupującego. Sprzęt udostępniany przez kupującego jest utrzymywany na jego koszt i ryzyko. Nie przyjmuje się żadnego zobowiązania do ubezpieczenia go na wypadek szkód wskutek pożaru, kradzieży lub innych. Wszystkie czynności konserwacyjne, nastawcze i remontowe wykonywane na rzecz kupującego odbywają się na jego koszt. Po upływie dwóch lat od ostatniego zamówienia firma Pont ma prawo, według własnego uznania, usunąć sprzęt bez obowiązku zapłacenia żadnego wynagrodzenia.

KLAUZULA 10 – PAKOWANIE:

Za specjalne opakowania zgodne ze specyfikacją klienta, koszty, skrzynki i palety pobierane są opłaty.

KLAUZULA 11 – PŁATNOŚCI:

 1. Jeśli nie uzgodniono inaczej pisemnie, płatności należy regulować bez odliczeń ani potrąceń nie później niż 30 dni od daty wystawienia faktury.
 2. Kupujący nie dotrzyma zobowiązań poprzez sam fakt przekroczenia terminu płatności równego 30 dni, bez konieczności powiadamiania o nienależytym wykonaniu umowy.
 3. Niezależnie od sposobu płatności, płatności uznaje się za dokonane wyłącznie po nieodwołalnym wpłynięciu całej kwoty płatności na rachunek firmy Pont.
 4. W przypadku nieuregulowania płatności firma Pont ma prawo, bez uszczerbku dla postanowień klauzuli 14 i bez pośrednictwa sądu postanawiającego o rozwiązaniu umowy, do odebrania sprzedanych towarów bez uszczerbku dla praw firmy Pont do stwierdzenia wykonania umowy, w obu przypadkach z rekompensatą za dowolne szkody poniesione przez firmę Pont.
 5. W przypadku nieuregulowania płatności terminowo i w całości kupujący będzie winny firmie Pont odsetki ustawowe od nieopłaconej kwoty naliczane od terminu płatności, przy czym część miesiąca uznaje się za cały miesiąc.
 6. W przypadku nieuregulowania płatności przez kupującego ciąży na nim obowiązek zapłacenia, oprócz kwoty zakupu i naliczonych odsetek, wszystkich kosztów, włącznie z dowolnymi kosztami windykacji, wynikających z braku płatności.

KLAUZULA 12 – ANULOWANIE DOSTAWY TOWARÓW GOTOWYCH DO WYSYŁKI

 1. Jeśli uzgodniono dostawy na żądanie, firma Pont zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zakupu towarów, po zakończeniu produkcji.
 2. Jeśli towary nie zostaną zakupione w uzgodnionym okresie lub przed terminem, o którym mowa w powyższym ustępie, firma Pont ma prawo wystawić fakturę za towary gotowe do wysyłki i zażądać zapłaty za nie, bez uszczerbku dla prawa firmy Pont do zażądania, aby towary te zostały zakupione.
 3. Jeśli kupujący anuluje zamówienie przyjęte pisemnie przez firmę Pont bez pozwolenia firmy Pont, firma Pont zostaje zwolniona z zobowiązania dostarczenia towarów, jednak w związku z samym faktem anulowania zamówienia kupujący jest zobowiązany do zrekompensowania firmie Pont wszystkich szkód i utraty zysków.

KLAUZULA 13 – ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI:

 1. Towary pozostają własnością firmy Pont do czasu wniesienia za nie całej zapłaty, w zakresie w jakim zastrzeżenie prawa własności jest ważne na mocy obowiązującego prawa właściwego kraju.
 2. Na żądanie firmy Pont kupujący jest zobowiązany do niesienia firmie Pont pomocy w podejmowaniu wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia ochrony prawa własności firmy Pont do towarów w danym kraju.
 3. Zastrzeżenie prawa własności nie ogranicza przeniesienia ryzyka zgodnie z opisem w tych standardowych warunkach dostaw. Jednak kupujący ma prawo usuwać towary w ramach normalnie prowadzonej działalności.
 4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić firmę Pont, gdy podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem o dochodzenie praw w odniesieniu do towarów, do których prawo własności nadal posiada firma Pont. W przypadku niewypełniania, wypełnienia nieterminowego lub niewłaściwego zobowiązań przez kupującego mamy prawo, za jednym pisemnym powiadomieniem, do zawieszenia lub rozwiązania umowy w całości lub części oraz do anulowania złożonych zamówień, bez uszczerbku dla praw firmy Pont do rekompensaty.

KLAUZULA 14 – OPAKOWANIA/PRÓBKI ITP. KUPUJĄCEGO:

Kupujący ponosi ryzyko stłuczenia, kradzieży, utraty lub innego uszkodzenia opakowań, próbek i/lub innych obiektów tymczasowo udostępnianych firmie Pont przez kupującego.

Powered by Atypic