fbpx

Allmänna försäljningsvillkor

Registrerat kontor: (1329 BB) Almere, Rondebeltweg 22, såsom registrerat hos Almeres handelskammare. Registreringsnummer 390.47.256.

 

PARAGRAF 1 – TILLÄMPBARHET:

 1. Alla erbjudanden och offerter som utfärdas täcks av deklarerandet av tillämpbarheten av dessa Standardvillkor för leverans och betalning på offerten och dess acceptans, såväl som på det avtal som därigenom kommer att ingås.
 2. Dessa villkor gäller även de leveranser som genomförs till Pont på begäran av tredje part.
 3. Köparens villkor och offertens villkor ska inte anses utgöra någon del av dessa villkor, med mindre än att Pont uttryckligen har ingått avtal om nämnda villkor i sin orderbekräftelse.

 

PARAGRAF 2 – OFFERTER:

 1. Alla offerter som utfärdas av eller å Ponts vägnar är utan förpliktelse. Ett avtal anses ha uppkommit enbart då Pont skriftligen har bekräftat offerten.
 2. Alla offerter är giltiga i en månads tid, förutom där så anges i offerten.
 3. Datumet för den skriftliga bekräftelsen från Pont kommer att betraktas som det datum på vilket avtalet har ingåtts.
 4. Varje ytterligare arrangemang eller tillägg som därefter har gjorts är giltigt enbart om Pont skriftligen har bekräftat detta.
 5. Pont förbehåller sig upphovsrätten till bilder, ritningar, skisser, formgivningar, prototyper, modeller, beräkningar och uträkningar som tillhandahålls tillsammans med offerten eller vid andra tillfällen. De ska även fortsättningsvis utgöra Ponts ägodelar och får inte kopieras, yppas eller överlämnas till tredje part, och inte heller användas på något annat sätt av motparten, med mindre än att Pont skriftligen i förväg har lämnat sitt tillstånd därtill. På Ponts begäran bör de omedelbart återsändas till Pont. Alla uttalanden med hänsyn till storlek, vikt, kapacitet eller resultat som tillhandahålls av Pont i och på bilder, ritningar, skisser, formgivningar, prototyper, modeller, beräkningar och uträkningar, eller som på annat sätt tillhandahålls, kommer inte att vara bindande för Pont, med mindre än att de uttryckligen har garanterats av Pont; vad detta beträffar ska sådana uttalanden anses ha gjorts såsom närmevärden.

 

PARAGRAF 3 – TOLERANSER:

 1. Order accepteras och verkställs av Pont enbart med vederbörlig hänsyn till toleranser för de dimensioner och det innehåll som har standardiserats av Pont. På köparens begäran kommer denne att förses med information om nämnda toleranser. I händelse av att en sådan begäran inte skulle tillställas Pont innan avtalet ingås anses köparen ha ingått avtal om den ovan nämnda tillämpligheten av nämnda toleranser.
 2. Pont garanterar inte att varorna är lämpliga för det ändamål till vilket köparen avser att använda dem, inte ens om Pont har uppmärksammats på detta ändamål, med mindre än att motsatsen har avtalats mellan parterna.

 

PARAGRAF 4 – LEVERERADE VOLYMER:

Den maximalt tillåtliga avvikelsen från de levererade volymerna uppgår till fem procent.

 

PARAGRAF 5 – PRISFÖRÄNDRINGAR:

Om, under perioden mellan offertdatumet och leveransdatumet, priserna på material, förbrukningsvaror och råmaterial, el och bränsle, på delar som tillhandahålls Pont av tredje part, liksom löner, sociala avgifter, inhemska försäkringsbidrag, offentliga avgifter, transporttaxor eller försäkringspremier skulle höjas, inklusive prishöjningar på material och delar som ett resultat av valutakursrisker, eller om staten skulle tillkännage åtgärder som har vissa följdverkningar som inte hade kunnat förutses utgöra normala handelsrisker, eller om någon annan omständighet som har tjänat som grund för prissättningen har blivit underkastad en avsevärd förändring, ska Pont vara berättigad till att höja det i orderbekräftelsen accepterade priset, med vederbörlig hänsyn till de juridiska stadganden som är tillämpliga härutinnan.

 

PARAGRAF 6 – FORCE MAJEURE/SENARELÄGGNING:

Om, som en följd av force majeure, utförandet eller det omgående utförandet av avtalet inte rimligen kan begäras från Pont, ska vi efter vårt rimliga gottfinnande, och enbart vid skriftlig underrättelse, vara berättigade antingen till att senarelägga utförandet under varaktigheten av force-majeure-tillståndet eller att till att säga upp eller häva avtalet i den utsträckning detta är juridiskt tillåtet, vid var tid under force-majeure-tillståndet, i den utsträckning avtalet inte ännu har uppfyllts eller i den utsträckning som varorna inte ännu är redo för skeppning. Som force majeure anses utgöra till exempel krig, hot om krig, inbördeskrig, naturkatastrofer, revolution, strejk, eldsvådeepidemier, brist på råmaterial, förbrukningsvaror, verktyg eller maskiner, antingen i Ponts egen verksamhet eller i den verksamhet som tredje part bedriver, från vilken vi helt eller delvis måste erhålla nödvändigt material eller råmaterial, såväl som alla andra orsaker som har sin upprinnelse bortom Ponts ansvar eller risksfär; allt detta oaktat de omständigheter som lagenligen kan komma att betraktas såsom force majeure.

 

PARAGRAF 7 – LEVERANS/SKEPPNING:

 1. Såvida inte något annat uttryckligen avtalas, kommer leverans att ske FCA Almere, Nederländerna, i enlighet med de Incoterms som gäller vid den tidpunkt då avtalet ingås.
 2. Leveranser med ett nettofaktureringsbelopp av mindre än 450 EUR kommer att ske CPT eller till priset av betalda frakt- och hanteringskostnader. Extra kostnader för express- eller paketpostleveranser kommer i vart fall att faktureras.
 3. Leveranstider ska alltid vara ungefärliga. Försummelse i att uppfylla leveranstiden – förutsatt att denna är inom rimliga gränser – kommer inte att utgöra ett skäl till att avboka order, att häva avtalet eller att ersätta de kostnader eller skador som uppstår till följd av en sådan försummelse att uppfylla leveranstidpunkten. I varje givet fall får Pont förlänga leveranstiden med den period under vilken köparen underlåter att uppfylla sina förpliktelser mot Pont; allt detta utan hänsyn tagen till de övriga rättigheter som Pont kan ha gentemot köparen som en följd av dennes underlåtenhet.
 4. Pont är berättigat till att leverera en order i dess helhet eller i delar, efter hand som varorna successivt blir tillgängliga. Om Pont levererar i delar, kommer Pont att vara berättigat till att begära betalning i en faktura som hänför sig till delleveranserna, i enlighet med tillämpliga betalningsvillkor.

 

PARAGRAF 8 – KLAGOMÅL/ANSVAR:

 1. Klagomål beträffande felaktigt utförande av order måste vara Pont till handa i skriftlig form senast 14 dagar efter mottagande av varorna. I annat fall förbehåller sig Pont rätten att oförbehållsamt avvisa klagomålet. De varor till vilka klagomålet hänför sig måste göras tillgängliga för Pont.
 2. Om de levererade varorna skulle uppvisa materiella fel eller tillverkningsfel, eller skador för vilka Pont bär det ekonomiska ansvaret, kommer Pont att ombesörja att de ersätts eller, om någon ersättning inte är möjlig inom en rimligt kort tidsperiod, att erbjuda kompensation för det fakturerade beloppet.
 3. Köparen åtar sig att pröva hur pass lämpliga varorna är för sitt avsedda bruk.
 4. Ponts ansvar är begränsat till att kostnadsfritt ersätta en felaktig vara. Köparen håller Pont skadeslös mot allt ansvar för skada som kan komma att uppstå vid användningen av de varor som Pont har försett köparen med. Pont införskaffar varorna från tredje part och kommer inte att utfärda någon garanti med hänsyn till dessa varor, utöver den garanti som Ponts leverantörer har utfärdat till Pont.
 5. Pont kommer att befrias från allt ansvar och är inte förpliktigat att acceptera klagomål beträffande fel, med mindre än att köparen har erlagt betalning och/eller utan dröjsmål uppfyllt sina övriga åtaganden.

 

PARAGRAF 9 – GJUTFORMAR:

Alla ritningar, varuprov, modeller, verktyg, gjutformar och övrigt material som har tillverkats av eller åt Pont enligt köparens instruktioner – i fortsättningen gemensamt benämnda ”utrustningen” – ska förbli Ponts egendom, såvida inte något annat skriftligen och uttryckligen anges, även om och i den mån som kostnaderna för att tillverka dem bärs, eller kommer att bäras, av köparen. Den utrustning som köparen tillhandahåller kommer att förvaras på hans egen bekostnad och risk. Ingen förpliktelse att försäkra utrustningen mot skada på grund av brand, stöld eller annan påverkan accepteras. Allt dess underhåll, justeringar eller renovering för köparens räkning ska ske på dennes bekostnad. Efter det att två år har förflutit, räknat från den mest aktuella ordern, kommer Pont att vara berättigat till att efter eget gottfinnande förfoga över utrustningen utan att vara förpliktigat att utge någon ersättning därför.

 

PARAGRAF 10 – EMBALLERING:

Avgifter tas ut för särskilt emballering i enlighet med kundens specifikationer, såväl som kostnader för lådor och pallar.

 

PARAGRAF 11 – BETALNING:

 1. Såvida inte något annat skriftligen har överenskommits måste betalning erläggas, utan vare sig avdrag eller avräkning av motfordran, senast 30 dagar efter det datum som anges på fakturan.
 2. Det är tillräckligt att betalningsfristen om 30 dagar har löpt ut för att köparen ska anses ha ådragit sig försummelse, utan att något meddelande om försummelse krävs därtill.
 3. Utan hänsyn tagen till betalningssättet ska betalning anses ha erlagts först då Ponts konto fullständigt och oåterkalleligt har krediterats.
 4. I händelse av utebliven betalning kommer Pont, utan hänsyn till stadgandena i paragraf 14, och utan någon juridisk intervenering för att förklara avtalet hävt, att vara berättigat att återta de försålda varorna, utan hänsyn till Ponts rättigheter att begära fullgörande av avtalet. I båda dessa fall ska kompensation utgå för den skada som Pont har ådragit sig.
 5. I händelse av försummelse att erlägga full och omedelbar betalning kommer köparen att bli skyldig Pont lagstadgad ränteersättning på det utestående beloppet, från förfallodatumet och framåt, varvid en del av en månad ska betraktas som en hel månad.
 6. Om köparen skulle försumma att erlägga betalning, kommer han att förpliktigas att, förutom köpesumman och ränta därpå, betala samtliga kostnader, inkIusive samtliga kostnader för indrivning som kan komma att uppstå till följd av den uteblivna betalningen.

 

PARAGRAF 12 – AVBESTÄLLNING AV LEVERANSFÄRDIGA VAROR:

 1. Där avropsleverans har avtalats bibehåller sig Pont rätten att utfärda en ytterligare färdigtidpunkt för inköp av varorna, efter det att produktionen har avslutats.
 2. Om varorna inte har köpts in inom den avtalade perioden, eller inom den färdigtidpunkt som det hänvisas till i föregående paragraf, kommer Pont att vara berättigat att fakturera de varor som är klara för leverans, liksom att begära betalning för dem, utan hänsyn till Ponts rättighet att begära att dessa varor ska köpas in.
 3. Om köparen skulle avbeställa den order som Pont skriftligen har accepterat, utan att ha fått Ponts tillåtelse därtill, kommer Pont att befrias från skyldigheten att leverera varorna. Köparen kommer detta oaktat, till följd av sin avbeställning, att förpliktigas att kompensera Pont för all den senares skada och förlust av vinst.

 

PARAGRAF 13 – BIBEHÅLLANDE AV ÄGANDERÄTT:

 1. Varorna kommer att förbli Ponts egendom till dess att betalning för dem till fullo har erlagts, i den mån som, och i den utsträckning som, bibehållandet av äganderätten är giltigt i enlighet med respektive lands tillämpliga lag .
 2. På Ponts begäran kommer köparen att anses bistå Pont med att vidta samtliga behövliga åtgärder för att skydda Ponts äganderätt till varorna i det aktuella landet.
 3. Bibehållandet av äganderätten försvagar inte ned övergången av risk, såsom denna beskrivs i dessa standardleveransvillkor. Köparen kommer emellertid att vara berättigad till att disponera över varorna i sin normala affärsverksamhet.
 4. Köparen är förpliktigad att omedelbart underrätta Pont då tredje part hävdar sin rätt med hänsyn till de varor till vilka Pont fortfarande innehar äganderätten. Om köparen skulle försumma att på detta sätt vare sig rättidigt eller till fullo uppfylla sina förpliktelser, vi att, genom en enskild skriftlig underrättelse, att vara berättigade till att, tills vidare eller definitivt, häva avtalet, helt eller delvis, liksom att avbeställa pågående order, utan hänsyn till Ponts rättighet till kompensation.

 

PARAGRAF 14 – KÖPARENS EMBALLERING, VARUPROVER M.M.:

Risken för sönderslaget gods, stöld eller annan skada på emballering, varuprover och/eller övriga föremål som tillfälligt tillhandahålls Pont ska bäras av köparen.

Powered by Atypic