ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
PONT PACKAGING B.V.

Artikel 1 – Definities
Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
IE: alle auteursrechten, alsmede rechten van intellectuele en industriële eigendom die verband houden met de Producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooien, knowhow, gegevens, ontwerpen, tekeningen, adviezen, catalogi en software;
Koper: iedere (rechts)persoon, naamloze of besloten vennootschap of bedrijf aan wie Pont Producten aanbiedt of met wie Pont een Overeenkomst aangaat, is aangegaan of in onderhandeling is over een Overeenkomst;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Pont en een Koper voor de verkoop en levering van Producten;
Overmacht: alle omstandigheden die buiten de redelijke controle van partijen liggen, waaronder aardbeving, overstroming, storm, bliksem, brand, explosie, oorlog, terrorisme, oproer, onlusten, burgerlijke onlusten, sabotage, staking, lock-out, vertraging, arbeidsonlusten, ongevallen, epidemieën, moeilijkheden bij het verkrijgen van de benodigde grondstoffen of arbeidskrachten, gebrek aan of falen van het transport, storingen van installaties of essentiële machines, noodherstel of onderhoud, storingen in openbare voorzieningen, wetswijzigingen, statuten, verordeningen of andere wettelijke maatregelen, handelingen van regeringen, supranationale organisaties of andere administratieve of openbare instanties, bevelen of decreten van een rechtbank, handelingen van derden, vertraging in de levering of gebreken in goederen of materialen die door leveranciers of onderaannemers worden geleverd, of het onvermogen om de noodzakelijke vergunningen of toelatingen te verkrijgen of te behouden;
Pont: Pont Packaging B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel in Almere, Rondebeltweg 22 (1329 AB), Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39047256;
Producten: alle goederen en diensten welke worden geleverd onder de Overeenkomst;
Productspecificaties: de informatie met betrekking tot het ontwerp, de ontwikkeling en/of fabricage van Producten, met inbegrip van technische specificaties, afmetingen, gewicht, capaciteit, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, prototypes, modellen, berekeningen en berekeningen, afmetingen, toleranties, testresultaten en certificeringen alsmede matrijzen;
Werkdag: een dag (anders dan een zaterdag, zondag of feestdag) waarop banken in Nederland over het algemeen open zijn voor het normale bankbedrijf;
Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die in het kader van de Overeenkomst wordt gedeeld en die naar haar aard vertrouwelijk is, als vertrouwelijk is aangemerkt of verband houdt met de commerciële activiteiten of activiteiten van de partijen bij de Overeenkomst;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, orderbevestigingen en Overeenkomsten en de uitvoering daarvan. De Koper aanvaardt de exclusieve toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Eventuele afwijkingen dienen per Overeenkomst schriftelijk te worden overeengekomen.
2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen door Pont op verzoek van derden.
4. Voor zover partijen op basis van de Algemene Voorwaarden een Overeenkomst hebben gesloten, wordt overeengekomen dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op alle volgende Overeenkomsten die tussen hen worden gesloten.
5. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen van een Overeenkomst prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst
1. Een offerte moet worden beschouwd als een uitnodiging aan de Koper om een bestelling te plaatsen. Alle aanbiedingen van Pont zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt en zijn niet bindend voor Pont.
2. Alle aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de aanbieding.
3. Indien een bestelling elektronisch wordt geplaatst, is Pont niet verplicht een ontvangstbevestiging te verstrekken. Berichten per e-mail of via een andere elektronische methode worden geacht te zijn ontvangen op de verzenddatum, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
4. Een Overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging door Pont, dan wel na aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst.
5. Leveringstermijnen, prijzen (offertes), hoeveelheden, maten, gewichten, catalogi, advertenties en andere voorwaarden zoals vermeld in orderbevestigingen zijn ter informatie en binden Pont nimmer. Een vrijblijvend aanbod dat in een offerte of aanbieding is opgenomen, kan door Pont binnen 2 werkdagen na aanvaarding door de Koper worden herroepen zonder dat Pont gehouden is tot vergoeding van enige schade.
6. Bestellingen van de Koper en de aanvaarding van de offertes door de Koper zijn onherroepelijk. Bestellingen kunnen niet gewijzigd of geannuleerd worden behoudens schriftelijke bevestiging van Pont, waaraan Pont voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4 – Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, levert Pont Producten DAP (Delivery At Place, Incoterms 2010) met betrekking tot leveringen in de Benelux.
2. Pont is gerechtigd een bestelling geheel of gedeeltelijk te leveren naarmate de Producten geleidelijk aan beschikbaar komen. Indien Pont de order in delen levert, heeft Pont het recht om betaling te eisen voor de afzonderlijke leveringen.
3. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De levertijd gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst dan wel, voor zover dit later is, op de datum waarop een overeengekomen vooruitbetaling volledig is voldaan en/of de overeengekomen zekerheid is gesteld en de voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante door de Koper te verstrekken gegevens zijn ontvangen.
4. Overschrijding van een opgegeven levertijd geeft Koper – mits binnen redelijke grenzen – niet het recht om bestellingen te annuleren of de Overeenkomst te ontbinden, noch om de kosten of schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd te vergoeden. Bij niet-tijdige levering dient de Koper Pont schriftelijk in gebreke te stellen en Pont een redelijke termijn te gunnen om het verzuim te herstellen.
5. Pont is gerechtigd de levertijd te verlengen zolang Koper in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, onverminderd de overige rechten van Pont uit hoofde van het verzuim van Koper.

Artikel 5 – Levering op Afroep en Annulering
1. Indien levering op afroep is overeengekomen, zullen partijen de termijn tussen fabricage en verzending van de Producten in onderling overleg vaststellen. Pont behoudt zich het recht voor om, na gereedkomen van de productie, alsnog een uiterlijke termijn voor afname vast te stellen.
2. Indien de Koper de Producten niet binnen de overeengekomen termijn of binnen de in het vorige lid genoemde termijn afneemt, is Pont gerechtigd de Producten verzendklaar te factureren en betaling te verlangen, onverminderd het recht van Pont om te vorderen dat Koper deze Producten zal afnemen.
3. Indien de Koper zonder voorafgaande toestemming van Pont een bestelling annuleert, is Pont ontheven van de verplichting tot levering van de Producten, met dien verstande dat de Koper gehouden is Pont alle schade als gevolg van de annulering alsmede de gederfde winst te vergoeden.

Artikel 6 – Kwaliteit en Toleranties
1. Alle bestellingen op grond van de Overeenkomst worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Pont (of haar opdrachtnemers) met inachtneming van de productspecificaties, met inbegrip van de door Pont genormaliseerde toleranties ten aanzien van afmetingen en inhoud.
2. Op aanvraag van de Koper, zal Pont alle informatie met betrekking tot de Productspecificaties verstrekken.
3. Door het sluiten van een Overeenkomst aanvaardt de Koper de Productspecificaties met inbegrip van de toleranties, afmetingen, maat en gewicht, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Op basis van de Productspecificaties is de Koper te allen tijde verantwoordelijk voor het beoordelen of het Product geschikt is voor het beoogde gebruik en de toepassing ervan en andere voorwaarden die van invloed zijn op de Producten. De Koper verplicht zich de geschiktheid van de Producten voor het beoogde gebruik te testen.
5. Pont aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het beoogde gebruik en de toepassing van de Producten en Koper zal Pont hiervoor vrijwaren.
6. Het risico van breuk, diefstal, verlies of andere schade aan verpakkingen, monsters en/of andere door de Koper tijdelijk aan Pont ter beschikking gestelde voorwerpen is voor rekening van de Koper.

Artikel 7 – Inspectie en Reclame
1. De Koper is verplicht de Producten in ontvangst te nemen zodra deze door Pont aan hem ter beschikking zijn gesteld. Indien de Koper, om welke reden dan ook, de Producten niet in ontvangst neemt, is de Koper gehouden de daaruit voortvloeiende opslag- en andere kosten aan Pont te vergoeden.
2. De Koper is verplicht om de Producten bij aflevering zorgvuldig te (doen) inspecteren.
3. Een afwijking van maximaal 5% tussen de geleverde hoeveelheden Producten en de bestelde hoeveelheid Producten wordt voor de Koper aanvaardbaar geacht.
4. Na constatering van een gebrek is de Koper verplicht het gebruik of de verwerking van de betreffende Producten met onmiddellijke ingang te staken en zal de Koper de defecte Producten voor inspectie door Pont beschikbaar houden.
5. Eventuele klachten over een onjuiste uitvoering van een gedane bestelling dienen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk door Pont te zijn ontvangen, onder voorbehoud van verval van rechten. De Koper zal met Pont samenwerken om een claim te (laten) valideren, welke geldigheidscontrole binnen 30 dagen door Pont zal worden uitgevoerd. De Koper dient Pont onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele vermeende gebreken aan de Producten. Eventuele klachten dienen een gedetailleerde beschrijving van het gebrek, het (de) relevante batchnummer(s) van de productbestelling waarin het (de) gebrekkige Product(en) is (zijn) opgenomen en voldoende monsters van het gebrekkige Product(en) te bevatten om Pont in staat te stellen de klacht te beoordelen.
6. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien wordt vastgesteld dat de Koper en/of derden wijzigingen aan de Producten hebben aangebracht, dan wel dat deze zijn aangepast of gerepareerd zonder voorafgaande toestemming van Pont.
7. Indien Pont tussen het moment van bestelling en levering van die Producten, wijzigingen met betrekking tot de fabricage en/of eigenschappen van die Producten doorvoert, kan dit geen grond voor reclames opleveren, mits Pont tegelijkertijd vervangende Producten aanbiedt, die qua functionaliteit, (technische) eigenschappen en vormgeving ten minste gelijk geacht kunnen worden te zijn.
8. Door Pont gehonoreerde klachten geven de Koper slechts het recht op herstel van het geleverde Product, levering van het ontbrekende, gratis vervanging (tenzij de afwijking te gering is om dit te rechtvaardigen) of terugbetaling door Pont van de door de Koper voor het geleverde Product betaalde prijs, zulks ter keuze van Pont.
9. Retourzending van geleverde Producten is alleen mogelijk indien deze ongebruikt en onbeschadigd zijn, zich in de originele verpakking bevinden en de betreffende voorafgaande schriftelijke toestemming van Pont is verkregen, bij gebreke waarvan de Koper alle kosten die Pont in verband met de retourzending moet maken aan Pont zal vergoeden.
10. Getoonde of verstrekte monsters, ontwerpen, foto’s, tekeningen en dergelijke zijn slechts indicaties van de betreffende Producten en binden Pont niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Pont zijn gegarandeerd waarbij geldt dat deze opgaven geacht bij benadering te zijn verstrekt.

Artikel 8 – Prijs en Betaling
1. Tenzij anders bepaalt, zal Pont de Producten na levering in rekening brengen. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is de Koper verplicht de betaling vóór levering te voltooien. Alle prijzen en facturen zijn in Euro’s, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Pont is gerechtigd om facturen elektronisch toe te sturen. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen en belastingen die eventueel van overheidswege worden opgelegd.
2. Alle kosten in verband met speciale verpakkingsvereisten, kratten, pallets en andere aanverwante materialen die voortvloeien uit het specifieke verzoek van Koper, zullen door Pont in rekening worden gebracht
3. Indien op enig moment tussen de datum van de aanbieding en de leveringsdatum de prijzen van grondstoffen, energie, arbeid en vervoer, belastingen, brandstof, transport- en verzekeringspremies of onderdelen die Pont van derden betrekt, door welke oorzaak dan ook, worden verhoogd, is Pont gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Tussentijdse prijsverhogingen worden van kracht na schriftelijke kennisgeving door Pont aan de Koper.
4. Indien Koper een prijsverhoging afwijst, is Koper gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen aan het einde van de kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Koper is echter gehouden tot volledige betaling van de vóór de opzegging vervaardigde Producten, de Producten die in productie zijn en niet meer kunnen worden opgezegd en de bijdrage in de matrijskosten die pro rata in rekening worden gebracht (zie ook artikel 12 hieronder).
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek of verrekening plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Koper automatisch vanaf de vervaldag de handelsrente verschuldigd. Naast het verschuldigde bedrag en de handelsrente is de Koper aan Pont alle kosten en schade verschuldigd die Pont lijdt als gevolg van het niet of te laat betalen door de Koper, met inbegrip van eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag.
7. Eventuele vorderingen van de Koper op Pont zijn niet overdraagbaar en komen niet voor verpanding in aanmerking. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking.
8. Indien Koper in verzuim is en/of indien naar de mening van Pont sprake is van gegronde redenen om eraan te twijfelen of Koper tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen (waaronder in ieder geval faillissement of surséance van betaling van Koper, beslaglegging op (een gedeelte van) het vermogen van Koper, verkoop, bezwaring of liquidatie van de onderneming van Koper), dan zal Pont, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle aan Pont verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:
– vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen;
– de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;
– overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere Overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
– haar verplichtingen uit alle andere Overeenkomsten met Koper op te schorten;
– Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen bij Koper of bij derden voor rekening en risico van Koper weg te (doen) halen of te doen halen. Koper verleent hierbij een onherroepelijke machtiging aan Pont om de ruimten waarin de Producten zich bevinden te betreden om Pont het bezit hiervan te verschaffen;
– de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden,
in alle bovengenoemde gevallen met vergoeding van eventuele door Pont geleden schade.
9. Pont is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen indien de Koper zijn activiteiten staakt.

Artikel 9 – Garantie en Aansprakelijkheid
1. Pont geeft ten aanzien van de Producten geen andere garanties dan de door de fabrikant van de Producten verstrekte garanties die zich in, op of aan de Producten of hun verpakking bevinden, gedurende de door de fabrikant vastgestelde periode.
2. Indien en voor zover de Producten moeten voldoen aan specifieke wettelijke, veiligheids- en kwaliteitseisen in het land van bestemming, d.w.z. het land (of de landen) waarnaar de Koper de Producten wil distribueren, is het de verantwoordelijkheid van Koper om deze eisen te verifiëren en Pont hierover te informeren. De Koper vrijwaart Pont volledig terzake van aanspraken met betrekking tot wettelijke, veiligheids- en kwaliteitseisen, waaronder aanspraken op grond van productaansprakelijkheid, die betrekking hebben op dergelijke Producten die buiten het land van bestemming worden gedistribueerd.
3. De aansprakelijkheid van Pont is beperkt tot vervanging van defecte Producten. De Koper vrijwaart Pont volledig voor alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de door Pont aan de Koper geleverde Producten. Pont betrekt de Producten van derden en geeft op deze Producten geen verder strekkende garantie dan de garantie die Pont van haar leveranciers krijgt.
4. Voor zover deze fabrieksgaranties niet van toepassing zouden zijn, garandeert Pont gedurende een periode van maximaal 1 (één) jaar na de datum waarop de Producten zijn vervaardigd, dat alle onder de Overeenkomst geleverde Producten (tenzij de Producten zijn geleverd volgens de ontwerpen van de Koper):
(i) zullen voldoen aan de Productspecificaties met inachtneming van de door partijen overeengekomen toleranties ten aanzien van afmetingen en inhoud;
(ii) van bevredigende kwaliteit zijn, dat wil zeggen dat de Producten vrij zijn van materiële gebreken in eigendom, materialen, vakmanschap, fabricage en ontwerp (voor zover Pont, haar medewerkers, agenten, aannemers en/of verkopers verantwoordelijk zijn voor het ontwerp); en
(iii) voldoen aan alle wettelijke, veiligheids- en kwaliteitseisen in het land waar de Producten moeten worden geleverd en/of verwerkt (voor zover de Koper Pont hiervan op de hoogte heeft gesteld en deze eisen zijn opgenomen in de Productspecificaties).
5. Pont aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor verdere garanties of toezeggingen van de Koper aan zijn klanten anders dan in dit artikel 9 is bepaald en de Koper vrijwaart Pont in dit opzicht. In geval van doorverkoop van de Producten door de Koper, zal de Koper met zijn klanten een soortgelijke bepaling overeenkomen.
6. Indien er sprake is van een (gedeeltelijk) gebrekkig Product als gevolg van de naleving van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot de aard of eigenschappen van de in de geleverde Producten gebruikte grondstoffen en/of materialen, is Pont hiervoor niet aansprakelijk. Elke wijziging, verandering of reparatie van de Producten met betrekking tot de wettelijke, veiligheids- en kwaliteitseisen, dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde deskundige.
7. Iedere aansprakelijkheid, inclusief voor een door Pont veroorzaakte onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Pont in het betreffende voorval uitkeert, vermeerderd met het eventueel door Pont uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering te dragen eigen risico.
8. Indien de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Pont in alle gevallen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de totale factuurwaarde van de Producten (excl. btw) in de zes maanden voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis.
9. Pont is nimmer aansprakelijk voor gevolg- noch indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verlies, gederfde winst, gemaakte kosten, gemiste bestellingen, productieonderbreking of stilstand en de Koper zal Pont terzake vrijwaren.
10. Pont is gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid en is niet verplicht klachten over gebreken te accepteren, indien de Koper niet tijdig aan enige verplichting uit de Overeenkomst voldoet.

Artikel 10 – Risico-overdracht
1. Pont draagt het risico van verlies of beschadiging van de Producten tot het moment dat de Producten gereed zijn om op de overeengekomen plaats van levering te worden gelost. Het lossen geschiedt voor rekening en risico van de Koper.
2. De eigendom van de door Pont geleverde Producten gaat bij aflevering over op de Koper, behoudens in geval van afkeuring van de Producten of een klacht van de Koper conform artikel 7.3 en verder.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Pont geleverde Producten blijven eigendom van Pont tot het moment dat de Koper al hetgeen hij op grond van de Overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten aan Pont verschuldigd is, met inbegrip van vorderingen wegens tekortschieten of nalaten van de Koper, volledig heeft voldaan.
2. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van Pont op te slaan en deze naar behoren te verzekeren en te blijven verzekeren.
3. Het eigendomsvoorbehoud laat de risico-overdracht zoals omschreven in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
4. De Koper mag geen Producten aan derden doorverkopen zonder voorafgaande betaling aan Pont van alle openstaande facturen, uitgezonderd de verkoop aan derden in de normale bedrijfsuitoefening. Voor zover de Koper de Producten zonder voorafgaande betaling aan Pont aan derden doorverkoopt, laat dit het op grond van artikel 11.1 geldende eigendomsvoorbehoud van Pont onverlet en verplicht de Koper zich alle door deze derden aan Pont verschuldigde bedragen aan Pont te cederen tot het moment van volledige voldoening van de door de Koper met betrekking tot de Producten verschuldigde bedragen aan Pont.
5. Het is de Koper niet toegestaan de Producten te bezwaren zolang de eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan.
6. De Koper is verplicht Pont onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden ten aanzien van de Producten welke nog niet door Koper volledig zijn betaald en waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is, alsmede deze derden onmiddellijk te informeren dat de Producten onder eigendomsvoorbehoud aan de Koper zijn geleverd. Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, is Pont gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, alsmede de lopende bestellingen te annuleren, onverminderd de overige rechten van Pont, waaronder het recht van Pont op schadevergoeding.
7. Op eerst verzoek van Pont zal de Koper Pont behulpzaam zijn bij het nemen van alle maatregelen die nodig zijn ter bescherming van de eigendom van de Producten door Pont.

Artikel 12 – Matrijzen
1. Alle in opdracht van de Koper door of voor Pont vervaardigde tekeningen, monsters, modellen, matrijzen, gietvormen, matrijzen, gietvormen en ander materiaal blijven eigendom van Pont, ongeacht of de Overeenkomst is ontbonden of dat de Koper de kosten voor de matrijzen (geheel of gedeeltelijk) heeft betaald, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Pont zal het onderhoud van de matrijzen uitvoeren om ervoor te zorgen dat de verwachte levensduur van de matrijs wordt bereikt.
3. Alle door de Koper aan Pont voor de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde apparatuur, tekeningen of ander materiaal, die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn, worden door Pont voor rekening en risico van de Koper bewaard, met inbegrip van onderhoud, aanpassing of renovatie. Geen enkele verplichting om deze te verzekeren tegen brand, diefstal of andere schade wordt aanvaard. Na het verstrijken van twee jaar, gerekend vanaf de laatste bestelling, heeft Pont het recht om naar eigen goeddunken over deze materialen te beschikken zonder dat Pont gehouden is tot betaling van enige vergoeding.

Artikel 13 – IE
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is alle IE dat in het kader van de Overeenkomst tot stand komt en betrekking heeft op Producten, eigendom van Pont en wordt bij de uitvoering van deze Overeenkomst geen IPR overgedragen van Pont aan de Koper of vice versa.
2. Pont behoudt alle auteursrechten op de afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, ontwerpen, prototypes, modellen, modellen, berekeningen en matrijzen die bij de Producten of bij andere gelegenheden worden verstrekt.
3. Het IE blijft eigendom van Pont en mag niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt of op enige andere wijze door de wederpartij worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pont.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid
1. Zowel Pont als Koper zullen geen Vertrouwelijke Informatie met betrekking tot de Overeenkomst of de Producten aan enige persoon bekend te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
2. De Koper, met inbegrip van maar niet beperkt tot haar werknemers en vertegenwoordigers, is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud van de Overeenkomst en alle IPR, technische, zakelijke, financiële, financiële en andere informatie die de Koper over Pont en/of de Producten verkrijgt en waarvan de Koper op de hoogte is dat deze informatie vertrouwelijk is, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,00, onverminderd het recht van Pont om volledige schadevergoeding te vorderen.
3. De verplichtingen van partijen op grond van dit artikel 14 worden niet geacht niet te zijn geschonden voor zover het vertrouwelijke informatie betreft die:
(i) door een partij aan haar personeel wordt bekendgemaakt, uitsluitend om aan haar verplichtingen of rechten uit hoofde van deze Overeenkomst te voldoen of uit te oefenen;
(ii) vereist door de wet of een gerechtelijk bevel tot openbaarmaking;
(iii) tot het publieke domein behoort;
(iv) algemeen beschikbaar is of is geworden voor het publiek, anders dan als gevolg van een bekendmaking door een van beide partijen; of
(v) vóór de openbaarmaking in het bezit was van een partij of onafhankelijk van dergelijke vertrouwelijke informatie is ontwikkeld, zoals blijkt uit deskundig bewijsmateriaal.
4. Op eerste verzoek van Pont zal de Koper onverwijld (a) al hun kopieën, monsters en uittreksels van, en alle andere datadragers die vertrouwelijke informatie van Pont bevatten, terugsturen en (b) alle geautomatiseerde gegevens die vertrouwelijke informatie van Pont bevatten, verwijderen of vernietigen.

Artikel 15 – Overmacht
1. Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voor zover de tekortkoming of vertraging het gevolg is van overmacht.
2. Een partij die niet in staat is haar verplichtingen naar behoren en tijdig na te komen vanwege overmacht zal de andere partij onmiddellijk op de hoogte brengen, met vermelding van de oorzaak van de overmacht en de wijze waarop deze haar prestaties kan beïnvloeden, en zal alles in het werk stellen om de overmachtssituatie zo snel mogelijk te beëindigen of te vermijden. De partijen zullen met elkaar overleggen om alle schade, kosten en mogelijke andere negatieve gevolgen tot een minimum te beperken.
3. Indien de (tijdige) uitvoering van de Overeenkomst door overmacht in redelijkheid niet of niet tijdig van Pont kan worden gevergd, heeft Pont het recht om – naar eigen keuze en uitsluitend door middel van een schriftelijke mededeling – de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, dan wel de Overeenkomst te annuleren of te ontbinden voor zover de Overeenkomst nog niet is uitgevoerd of de Producten nog niet gereed zijn voor verzending, zonder dat er enige verplichting tot schadevergoeding jegens de Koper bestaat.
4. Indien de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen voortduurt, heeft iedere partij het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds is gepresteerd als gevolg van de Overeenkomst zal alsdan naar evenredigheid worden verrekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 16 – Wederverkoop
1. Door het aangaan van de Overeenkomst verplicht de Koper zich ertoe de Producten zelf te gebruiken en niet in ledige in enige markt (door) te verkopen.
2. Het verhandelen van de Producten is uitsluitend voorbehouden aan erkende grossiers.

Artikel 17 – Overdracht
1. Het is de Koper niet toegestaan haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen aan derden, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Pont.
2. De Koper stemt ermee in dat Pont haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan overdragen aan haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen.
3. Pont heeft het recht om in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst derden in te schakelen dan wel de uitvoering uit te besteden aan derden of zonder voorafgaande toestemming van de Koper.

Artikel 18 – Wijzigingen
1. Pont behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Wijzigingen treden in werking 30 dagen nadat de Koper hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 19 – Privacy
1. Pont en de Koper zullen zich te allen tijde houden aan de regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens op grond van de geldende wet- en regelgeving.
2. Voor zover wettelijk vereist, sluiten Pont en de Koper een overeenkomst voor gegevensverwerking met Koper.

Artikel 20 – Geschillen
1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen in verband met deze Algemene Voorwaarden, Overeenkomst of een aanbod tot het sluiten van een Overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almere, Nederland.

 

Powered by Atypic