FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Ändamålet med informationen på denna hemsida är enbart att tillhandahålla allmän information. Informationen tillhandahålls av Pont. Även om vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, gör vi inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller indirekt, rörande fullständigheten, vederhäftigheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten, med hänsyn till hemsidan eller den information, de produkter, tjänster eller den tillhörande grafik som i något syfte förekommer på hemsidan. All den tilltro som du sätter till sådan information bär du följaktligen själv risken för.

Under inga omständigheter kommer vi att ta ansvar för någon förlust eller skada, utan begränsning härför, för indirekta eller följdskador, dito förluster, eller någon förlust eller skada över huvud taget, som skulle kunna uppstå genom förlust av data eller vinster som kan ha samband med eller uppstå till följd av användningen av denna hemsida.

Genom denna hemsida har du möjlighet att länka dig till andra hemsidor som inte står under Ponts uppsikt. Vi har ingen kontroll över dessa hemsidors natur, innehåll eller tillgänglighet. Det faktum att vi inkluderar länkar innebär inte nödvändigtvis någon rekommendation eller att vi skulle ställa oss bakom de åsikter som uttrycks på dem.

Vi lägger all vår möda på att hålla hemsidan uppe och i gång på ett smidigt sätt. Pont tar emellertid inte något ansvar för, och kan inte hållas till ansvar för, det faktum att hemsidan tillfälligtvis kan vara otillgänglig, på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Powered by Atypic